Saturday, June 11, 2016

எண்ணங்கள்


அணுக்கள் ஒன்றுதான் 
எல்லா பொருள்களிலும்; கல்லிலும் மலரிலும்...
அணுக்கருத் துகள்களும், எலக்ட்ரான்களின் 
எண்ணிக்கைகளும் தான் பொருள்களின் தன்மையை மாற்றுகின்றன. 
எண்ணிக்கைகள் பொருள்களின் தன்மையை மாற்றுமானால் 
நல் எண்ணங்கள் நம் தரத்தை மாற்றாதோ!! 
நம் வாழ்வைத்தான் உயர்த்தாதோ!!  

Saturday, January 31, 2015

யார் குற்றம்? | whose offence?

மது அருந்திவிட்டு நடுவீதியில் மயங்கிக்கிடப்பது அந்த மாணவனின் குற்றமா? இல்லை குடியை கெடுக்கும் மதுவினை காசுக்காக கடை போட்டு விற்கும் அரசின் குற்றமா? வளர்ந்து வரும் இளைய சமுதாயம் தங்களை பின்பற்றுகிறார்கள் என்று தெரிந்தும் பணத்திற்காக பண்பாடில்லாமல் திரையில் நடிகனை நடிக்கவைக்கும் திரைத்துறையின் குற்றமா? வல்லவனாக வளரும் தன் பிள்ளை நல்லவனாகவும் வளர வேண்டும் என்பதனை மறந்து மதிப்பெண்களை மட்டும் பார்க்கும் பெற்றோர்களின் குற்றமா?  அம் மதிப்பெண்களை மட்டுமே மனதில் வைத்துக்கொண்டு மாணவர்களை இயந்திரங்களாக மாற்றும் கல்வி முறையில் குற்றமா? அல்லது தாங்கள் தான் மாணவர்களின் இரண்டவது பெற்றோர்கள் என்பதை மறந்த ஆசிரியர்களின் குற்றமா? யார் குற்றம்?

Translation:
Is drinking alcohol is the offence done by the student? Or the offence that had done by the government which forgot about the people and running the government from the money earned by selling alcohol? Or the offence done by the cinema actors who encourages drinking alcohols in their movies only for money and forgot that young generations are following them? Or the offence did by parents who are concerning only on their talents and marks but forgot the self-discipline and self-esteem? Or the offence by the school teacher who forget that they are the second parents to the children? Or the offence by the education system which is making student as machine and change education as business? Whose offence is this?   

Aam Aadmi Party Manifesto for Delhi Assembly Polls - 2015 | #AAPKaManifesto

Thursday, January 29, 2015

Awesome Fish tank with relaxing music [Video]

This video was taken at artificial fountain and aquarium at Infosys, Hyderabad. Keep your mind and soul relax by watching this video.

Monday, August 4, 2014

"Second Heart" - Book Review

"Our bodies are our gardens - our wills are our gardners"
                                                            - William Shakespeare


Yes, it's the hope or love whatever we can say, it is the only thing which keeps our soul and body healthier. We may came across many books that of various genres, but this book "Second Heart" written in a way which spread the awareness about our second heart(Kidney) with heart touching stories as mentioned in it's subtitle, "First Heart beats for Love; Second Heart beats for Life".

Dr.Sandeep G.Huilgol, Nephrologist from Bengaluru, wanted to spread awareness about the importance of kidney to our people, he met Santhosh Avvannavar, who started his career as a consultant and softskills trainer and author of books like "Adhuri Prem Kahaniya","Dear Wife, Your Husband is not a Superhero", "Get a job WITHOUT an interview", to pen down his idea. Santhosh gave structure to Sandeep's thoughts and they came up with "Second Heart" which encompasses of five fictional non-interrelated stories that attempts a non-technical handling of a Kidney diseases.

With one of the authors of "Second Heart", Santhosh Avvannavar

 Statistically to say about 10 percent of the India's general population experience some kind of kidney failure. It will found in the common people who have more stress, using painkillers, addicted to smoking, alcohol and drugs. Some kind of kidney failure can be cured, some cannot and even some for some kind of kidney failure there are no symptoms and it can be found only at matured stage.

These stories were partly based on factual stories through author's experience. Even I like all the stories in this book very much, Chapter 3 attracts me alot. At the end of the each story, there is a Doctor's note which explains the kidney disease mentioned in that story, in brief. These stories explains the various common symptoms which found in many people that leads to the kidney disease with a touch of love, romance and tragedy. These stories were great alert call to everyone. Who knows, we may also fall under those 10% of people I mentioned above. So, we should be aware and be concern on our health, because "Sound mind lives in sound body".              

Sunday, June 22, 2014

My first cycling ride at Hyderabad

This awesome ride was happened on May 31, 2014. 

Thunderbolts is a cycling club at Infosys which comprises of enthusiastic people who loves cycling, who cares for environment, loves cycle and passion on cycling. . I'm one of the member, newbie joined in this club at Infosys Hyderabad campus, Gachibowli. From this club, on every weekend either Saturday or Sunday club members will go for weekend ride to the places around the city. Usually this ride starts around 5:30 in the morning as we have to return before it's getting hot. 

Animesh, Abhinav, Anuj, Andy, Ashitesh and myself start our riding from Bio-Diversity garden, at HITEC city where myself and one of my team member rented cycle from Hyderabad Bicycling Club(HBC). We need to produce any original identity card to rent cycle if we were from other state. As I was not aware of it I didn't have mine with me, at that time Abhinav helped me with his ID card. After getting it I checked the break and air. We started peddling towards Charminar, the global icon of Hyderabad. I didn't ride gear cycle before, so the bike chain moved out of the gear. My team moves fast when I halt to repair it, after fixing I started my riding to join them. Ram was our other team member who plans to join at Mehdipatnam, so our team waits for him. At that time Animesh adjusted my seat according to my height and give me some tips for the best riding. We crossed Musi River and Telangana High Court and reached Charminar. We went to Nimrah cafe to have snacks. I was too tired as this was my first long distance cycling ride. My team mates ordered for "Irani tea", which is famous in Hyderabad. I took table inside the cafe. There I saw a middle aged man sitting opposite to me eating bun with some curd like stuff. I asked the name of the item, he said it's "bun-malai". Wow it was really awesome. It reduced my appetite, and gave me some energy for my return riding. After our tea and snacks we clicked some pics in front of Charminar. 

Our return journey was again through the historic place at Hyderabad, it was "Golkonda". We took short cut to Golkonda fort, where the roads were much damaged. As I was very slow my team waited for me at many places. All of them take much care to this newbie and we reached HBC to return my cycle around 9'o clock. 


This was really wonderful ride around 40 kilometers along with enthusiastic members who use bike to work and cycling lovers those who want to save environment. I'm very proud and happy to be a part of Thunderbolts club, where we burn our fat, not fuels.